You are here: Home Grondwet Afrikaans
GRONDWET VAN DIE STRAND-ATLETIEKKLUB
 
1 NAAM
1.1 Die naam van die klub is die Strand-Atletiekklub.
 
2 DEFINISIES
2.1 In hierdie grondwet, tensy die konteks anders aandui, beteken:-
2.1.1 atletiek veld-, pad- en stapwedloop, asook baan- en veldnommers;
2.1.2 klub die klub wat ingevolge hierdie grondwet saamgestel word;
2.1.3 dag 'n kalenderdag;
2.1.4 finansiële jaar die finansiële jaar van die klub wat jaarliks begin op 1 Januarie en eindig op 31 Desember;
2.1.5 lid 'n lid wie se ledegeld volopbetaald is soos omskryf in klousule 5 van hierdie grondwet, en volwasse lid enige lid wat 18 jaar of ouer is;
2.1.6 kennis 'n kennisgewing per gewone pos, e-pos, SMS of faks afgestuur na die laaste pos- of e-posadres, selfoon- of faksnommer wat die lid aan die komitee verskaf het, en dit word aanvaar dat kennis gegee is drie dae ná die dag waarop dit afgestuur is.
2.2 Woorde in die enkelvoud sluit die meervoud in, en andersom, waar die konteks so aandui.
 
3 REGSPERSOON
3.1 Die klub sal 'n regspersoonlikheid hê en sal, deur sy gemagtigde verteenwoordigers:-
3.1.1 'n onafhanklike bestaan voer;
3.1.2 by magte wees om roerende of onroerende eiendom te bekom, te beswaar of van die hand te sit;
3.1.3 by magte wees om regstransaksies aan te gaan en regsaksies te neem of te verdedig.
3.2 Die klub sal 'n organisasie sonder winsmotief wees, maar mag geld insamel vir enige doel in ooreenstemming met sy oogmerke.
3.3 Die klub sal bly voortbestaan, ongeag veranderinge in die samestelling van sy lede of ampsdraers.
3.4 Die klub sal geaffilieer wees by Westelike Provinsie Atletiek (WPA), of 'n toepaslike liggaam van Atletiek Suid-Afrika, soos omskryf in die grondwet van die WPA.
 
4 OOGMERKE
4.1 Die oogmerke van die klub is om:-
4.1.1 'n sentrale organisasiestruktuur en toepaslike geriewe aan lede te voorsien vir hul geordende deelname aan atletiek;
4.1.2 atletiek onder klublede en die gemeenskap te ontwikkel en te bevorder;
4.1.3 sy lede aan te moedig om aan atletiek deel te neem;
4.1.4 die nodige geriewe aan lede beskikbaar te maak;
4.1.5 die belange van lede op alle vlakke te verteenwoordig;
4.1.6 nie-rassigheid te bevorder en onbillike diskriminasie in atletiek teen te werk.
4.2 Ter bereiking van sy oogmerke, kan die klub:-
4.2.1 atletiekbyeenkomste organiseer;
4.2.2 mense in diens neem soos nodig, gegewe die klub se behoeftes en bronne;
4.2.3 by enige organisasie affilieer indien sodanige affiliasie bevorderlik kan wees vir die navolging en bereiking van die klub se oogmerke;
4.2.4 enige kontrak sluit en/of bate bekom
 
5 LIDMAATSKAP
 
5.1 Gewone lidmaatskap
5.1.1 Enige persoon wat in die Helderberg Munisipale Gebied woonagtig is en wat die bepalings van hierdie grondwet onderskryf, kan aansoek doen om lidmaatskap van die klub.
5.1.2 Lede van ander atletiekklubs mag aansoek doen om lidmaatskap van die Strand-Atletiekklub, met dien verstande dat hulle 'n ontslagbrief van hul voormalige klub saam met hul aansoek indien.
5.1.3 'n Aansoek om lidsmaatskap moet ingedien word by 'n komiteelid, wat die aansoek by die eersvolgende komiteevergadering ter tafel sal lê.
5.1.4 Die komitee sal besluit of die aansoek suksesvol is al dan nie.
 
5.2 Lewenslange lidmaatskap
5.2.1 Lewenslange lidmaatskap is 'n eer wat bewys word aan 'n individu:-
5.2.1.1 van navolgenswaardige statuur;
5.2.1.2 wat ten minste 10 jaar ononderbroke by die klubbedrywighede betrokke was;
5.2.1.3 wat standaarde gestel en gehandhaaf het wat aansienlik hoër was as dié wat normaalweg van 'n persoon in sy of haar posisie verwag word, en
5.2.1.4 wat 'n besondere voorbeeld stel aan klublede en ampsdraers.
5.2.2 Lewenslange lede sal verkies word op 'n algemene vergadering, met 'n 80% meerderheid van die uitgebragte stemme.
5.2.3 Die aantal lewenslange lede sal nie beperk word nie.
5.2.4 Hoewel lewenslange lidmaatskap, in beginsel, sal duur solank die ontvanger leef, kan dit in uitsonderlike omstandighede herroep word by wyse van 'n meerderheidstem op 'n algemene vergadering.
5.2.5 'n Lewenslange lid sal met sy of haar verkiesing 'n sertifikaat tot dien effek ontvang.
 
5.3 Ere-presidentskap
5.3.1 Die klub mag 'n ere-president op 'n algemene vergadering verkies, en wel ooreenkomstig die stemprosedure vir die verkiesing van die klub se komiteelede.
5.3.2 Die ere-president sal gekies word uit die geledere van klublede, en sal in hierdie hoedanigheid dien so lank as wat hy of sy 'n lid van die klub is.
5.3.3 Die klub sal nie meer as 1 ere-president of enige gegewe tydstip hê nie.
 
6 ALGEMENE VERGADERINGS
 
6.1 Algemene jaarvergaderings en Spesiale algemene vergaderings
6.1.1 'n Algemene vergadering van die klub kan die algemene jaarvergadering (AJV) wees, of 'n spesiale algemene vergadering.
6.1.2 Die voorsitter van die klub sal alle klubvergaderings lei. In die afwesigheid van die voorsitter sal al die voorsitter se magte en pligte oorgaan op die ondervoorsitter en, in die afwesigheid van die ondervoorsitter, sal sodanige magte en pligte oorgaan op 'n lid wat deur die oorblywende lede van die vergadering verkies word.
6.1.3 Die voorsittende beampte op enige vergadering sal sowel 'n gewone as beslissende stem oor enige aangeleentheid hê, behalwe ten tyde van die verkiesing van ampsdraers.
 
6.2 Kworum vir algemene vergaderings
6.2.1 Die kworum vir 'n algemene vergadering sal 50 volwasse lede wees, met inbegrip van ten minste 5 komiteelede.
6.2.2 In die afwesigheid van die vereiste kworum op enige vergadering sal die vergadering verdaag word. Kennis sal daarna aan al die klublede gegee word van die datum en tyd waarop die vergadering weer belê sal word, welke datum nie minder sal wees as 7 dae en nie meer as 21 dae ná die vergadering waarop 'n kworum nie verkry kon word nie. Wanneer die vergadering weer byeenkom, en ongeag of 'n kworum bestaan al dan nie, sal dit die sake hanteer wat op die agenda was vir die oorspronklike vergadering.
 
6.3 Stemmery op algemene vergaderings
6.3.1 Slegs volwasse lede mag stem op enige algemene vergadering van die klub.
6.3.2 Geen stemmery mag plaasvind by wyse van volmag nie.
6.3.3 Daar sal by wyse van handopsteek gestem word of, indien die vergadering met 'n gewone meerderheid van stemme só besluit, by wyse van stembriewe.
6.3.4 Tensy anders bepaal, sal alle sake waaroor gestem word, beslis word by wyse van 'n gewone meerderheid van stemme.
6.3.5 In die geval van 'n staking van stemme, sal 'n tweede stemming gehou word nadat die saak verder bespreek is.
6.3.6 Sou die dooie punt ook in die tweede stemming ontstaan, sal die voorsitter die beslissende stem uitbring.
 
6.4 Algemene jaarvergadering
6.4.1 Die AJV sal jaarliks voor einde November gehou word.
6.4.2 Kennis van die AJV sal ten minste 8 weke voor die tyd aan lede gegee word. Hoewel nie daartoe beperk nie, sal sodanige kennis ook die aanbring van 'n kennisgewing op die kennisgewingbord van die klubhuis insluit. Dit sal die datum, tyd en plek van die vergadering aandui, asook die spertyd vir die indiening van mosies.
6.4.3 Kennis van mosies sal skriftelik ingedien word by die komitee nie later nie as 5 weke voor die AJV.
6.4.4 Die agenda van die AJV sal, sover moontlik, in die volgende volgorde afgehandel word:-
6.4.4.1 Konstituering van die vergadering deur die bevestiging van die aanwesigheid van 'n kworum;
6.4.4.2 Opening;
6.4.4.3 Voorlesing van die kennisgewing van die vergadering;
6.4.4.4 Bevestiging van die agenda, met inbegrip van die insluiting van alle sake wat onder "algemeen" geopper staan te word;
6.4.4.5 Voorlesing, bespreking, wysiging (indien nodig), en aanvaarding van die notules van die vorige AJV en enige daaropvolgende spesiale algemene vergadering;
6.4.4.6 Voorlesing, bespreking, wysiging (indien nodig), en aanvaarding van die verslae van die voorsitter, asook die dames- en die manskaptein;
6.4.4.7 Voorlesing, bespreking, wysiging (indien nodig), en aanvaarding van die tesouriersverslag vir die finansiële verslagjaar;
6.4.4.8 Afhandeling van mosies;
6.4.4.9 Verkiesing van 'n nuwe komitee;
6.4.4.10 Hantering van alle aangeleenthede onder "algemeen".
 
6.5 Spesiale algemene vergaderings
6.5.1 'n Spesiale algemene vergadering kan te eniger tyd deur die komitee byeengeroep word, of binne 30 dae ná ontvangs van 'n skriftelike versoek tot dien effek en onderteken deur ten minste 10 volwasse lede.
6.5.2 Die versoek vir die byeenroep van 'n spesiale algemene vergadering en die kennisgewing van sodanige vergadering sal die aangeleentheid vermeld wat oorweeg staan te word, en die vergadering se besprekings sal uitsluitend hieroor handel.
6.5.3 Kennis van 'n spesiale algemene vergadering sal aan lede gegee word ten minste 7 dae voor die datum daarvan.
 
7 DIE KOMITEE
 
7.1 Samestelling
7.1.1 'n Komitee sal op die AJV verkies word om al die sake van die klub te bestuur.
7.1.2 Die komitee sal bestaan uit die volgende lede:-
7.1.2.1 voorsitter;
7.1.2.2 ondervoorsitter;
7.1.2.3 sekretaris;
7.1.2.4 tesourier;
7.1.2.5 dameskaptein;
7.1.2.6 manskaptein;
7.1.2.7 vier addisionele lede.
7.1.3 Al die genoemde poste sal deur verskillende mense gevul word in enige besondere dienstermyn.
7.1.4 Die voorsitter sal slegs verkies word uit die geledere van komiteelede wat in die komitee gedien het in die onmiddellik voorafgaande jaar (dit is die jaar voor die verkiesing van die nuwe komitee).
7.1.5 Een-en-dieselfde persoon mag nie as voorsitter dien vir meer as 3 agtereenvolgende termyne nie.
7.1.6 Enige vakature wat in die komitee ontstaan, kan gevul word op 'n algemene vergadering of by wyse van koöptering.
7.1.7 'n Persoon wat gekoöpteer word om in die komitee te dien sal al die regte van 'n komiteelid hê, met inbegrip van die reg om te stem.
7.1.8 Gekoöpteerde lede mag nie meer as 'n derde van die komitee uitmaak nie.
7.1.9 Slegs klublede mag tot die komitee gekoöpteer word.
7.1.10 Die dienstermyn van 'n gekoöpteerde lid sal nie dié van die komitee oorskry nie.
7.1.11 Alle poste in die komitee is honorêr, tensy enige besoldiging uitdruklik vooraf op 'n algemene vergadering goedgekeur is.
 
7.2 Dienstermyn van komiteelede
7.2.1 Die komitee se dienstermyn strek van sy verkiesingsdatum tot aan die einde van die daaropvolgende AJV.
7.2.2 Enige persoon sal ophou om 'n komiteelid te wees indien daardie lid:-
7.2.2.1 ophou om 'n lid van die klub te wees, of
7.2.2.2 uit die klub geban of geskors word, of
7.2.2.3 'n skriftelike bedanking indien, welke bedanking deur die komitee aanvaar word, of
7.2.2.4 twee agtereenvolgende komiteevergaderings misloop sonder om goeie rede te verskaf of kennis van sodanige afwesigheid aan 'n komiteelid te gee en, ná ontvangs van 'n skriftelike kennisgewing van die sekretaris, 'n verdere vergadering misloop.
 
7.3 Verkiesing van komitee
7.3.1 Die hele komitee word jaarliks op die AJV verkies.
7.3.2 Slegs volwasse lede kom in aanmerking vir nominasie as komiteelid.
7.3.3 Nominasievorms sal saam met die kennisgewing van die AJV uitgereik word.
7.3.4 Behalwe waar hulle andersins te kenne gee, en onderworpe aan die beperking op die posisie van die voorsitter soos opgeteken in klousules 7.1.4 en 7.1.5, sal komiteelede geag word outomaties genomineer te wees vir herverkiesing tot die amp waarin hulle gedien het onmiddellik voor die AJV.
7.3.5 Voltooide nominasievorms sal by 'n komiteelid ingedien word nie later nie as 2 weke voor die AJV.
7.3.6 Waar geen nominasie vir 'n bepaalde amp in die komitee voor die spertyd van 2 weke ontvang is nie, kan sodanige nominasie op die vergadering gedoen word.
7.3.7 Kandidate hoef nie op die vergadering aanwesig te wees nie.
 
7.4 Pligte en magte van die komitee
7.4.1 Die pligte van die komitee sal wees om:-
7.4.1.1 gereelde komiteevergaderings te hou;
7.4.1.2 die AJV en spesiale algemene vergaderings byeen te roep, asook enige ander vergadering wat nodig mag wees vir die doeltreffende bestuur van die klub se sake en aktiwiteite;
7.4.1.3 behoorlik notule te hou van alle komitee- en klubvergaderings, asook gedetailleerde finansiële rekords, en om sodanige notules en rekords aan klublede beskikbaar te maak, soos nodig of versoek;
7.4.1.4 die nodige infrastruktuur te skep vir die doeltreffende administrasie en organisering van die klub se sake en projekte, met inbegrip van, maar nie beperk nie tot, die koöptering van klublede om die komitee by te staan, die aanstelling van sub-komitees vir die organisering van klubwedlope, asook die aanstelling van een of meer lede om die klub te verteenwoordig;
7.4.1.5 al die sake van die klub te hanteer, met inbegrip van roetine- en dringende aangeleenthede;
7.4.1.6 sodanige rekeninge te open wat nodig mag wees, asook om die lede te nomineer wat gemagtig sal wees om op sodanige rekenings te trek;
7.4.1.7 die ledegeld wat deur lede betaalbaar is te bepaal en te vorder;
7.4.1.8 reëls en regulasies vir die behoorlike funksionering van die klub neer te lê, te wysig en toe te pas;
7.4.1.9 dissipline in die klub te handhaaf, onderhewig aan klousule 11.
7.4.2 Sou daar 'n vakature in die komitee ontstaan, kan die komitee die pligte van die komiteelid wie se termyn tot 'n einde gekom het, oordra aan een of meer van die oorblywende komiteelede of aan 'n nuut gekoöpteerde of verkose komiteelid.
 
7.5 Komiteevergaderings
7.5.1 Die komitee sal ten minste een keer per maand byeenkom.
7.5.2 Die voorsitter, of 2 komiteelede wat gesamentlik optree, kan 'n komiteevergadering belê wanneer dit ook al nodig geag word.
7.5.3 Die sektretaris sal ten minste 1 week voor 'n vergadering aan alle komiteelede kennis gee van sodanige vergadering.
7.5.4 Vyf komiteelede sal 'n kworum uitmaak.
7.5.5 Alle komiteevergaderings sal gelei word deur die voorsitter. In die afwesigheid van die voorsitter, sal al die voorsitter se magte en pligte oorgaan op die ondervoorsitter en, indien die ondervoorsitter ook afwesig is, sal die genoemde magte en pligte oorgaan op 'n lid wat deur die oorblywende komiteelede verkies is.
7.5.6 Waar nodig, sal die komitee besluite neem deur 'n gewone meerderheid van stemme deur die aanwesige komiteelede. Die voorsitter sal 'n gewone en beslissende stem hê.
7.5.7 Dringende aangeleenthede wat tussen komiteevergaderings ontstaan, kan deur die voorsitter hanteer word in samewerking met enige van of al die komiteelede wat daardeur geraak word.
7.5.8 In die afwesigheid van 'n kworum op enige vergadering kan die agenda van die vergadering sonder die kworum afgehandel word, met dien verstande dat die notule van die vergadering binne 7 dae ná die vergadering aan die hele komitee beskikbaar gemaak word. In só 'n geval, en op voorwaarde dat geen beswaar binne 14 dae aangeteken word nie, sal alle aangeleenthede wat in die notule opgeteken is, beskou word as afgehandel deur die komitee.
7.5.9 Enige lid van die komitee mag binne 14 dae beswaar aanteken teen enige besluit wat geneem is op 'n vergadering waar daar nie 'n kworum aanwesig was nie, in welke geval 'n vergadering binne 14 dae gehou sal word om die saak te heroorweeg. Waar 'n vergadering nie plaasvind binne 14 dae nadat die beswaar ontvang is nie, sal die besluit waarteen beswaar aangeteken is, verval. Sou daar weer nie 'n kworum wees nie, sal die vergadering verdaag word totdat 'n kworum verkry word.
 
8 FINANSIES
8.1 Die klub sal sy finansiële sake deur middel van 'n bankrekening doen.
8.2 Alle gelde wat deur die klub ontvang word, sal in die klub se bankrekening gedeponeer word.
8.3 Die tesourier sal, vir voorlegging tydens elke maandelikse vergadering van die komitee, inkomste- en belansstate aangaande die klub se finansies voorberei.
8.4 Alle finansiële verslae en state sal te alle redelike tye vir inspeksie deur enige klublid beskikbaar wees.
8.5 Surplusfondse sal slegs aangewend word ter bevordering van die klub se oogmerke, en sal nie aan sy lede oorgedra word nie.
8.6 Betaling namens die klub sal die handtekening, of skriftelike goedkeuring, vereis van ten minste twee van enige van die voorsitter, ondervoorsitter of tesourier.
8.7 Die finansiële state van die klub sal ten minste een keer per jaar voor die AJV geoudit word
 
9 BATES VAN DIE KLUB EN NIE-WINSMOTIEF
9.1 Die klub sal nie enige transaksie aangaan met die oog op geldelike gewin of wins vir enige van sy lede nie.
9.2 Geen lid sal enige persoonlike aanspraak op die inkomste of eiendom van die klub hê, of enige wins maak op sterkte van sy of haar lidmaatskap nie, behalwe waar sodanige lid ook 'n behoorlik aangestelde en gesalarieerde werknemer van die klub is.
9.3 Enige lid moet enige persoonlike belang verklaar in enige kontrak wat die klub aangaan of enige besigheid wat hy bedryf.
 
10 LEDEGELD
10.1 Die komitee sal die jaarlikse ledegeld vasstel. Dit sal lidmaatskap dek vanaf 1 Januarie tot 31 Desember en jaarliks deur alle klublede vooruit betaalbaar wees.
10.2 Die ledegeld van nuwe lede sal verskuldig en betaalbaar wees by voorlegging van hul aansoek aan die komitee. Waar 'n nuwe lid in die tweede helfte van die jaar aansluit, sal die ledegeld op 'n pro rata grondslag bereken word.
10.3 Lede se jaarlikse ledegeld sal verskuldig en betaalbaar wees voor die hernuwing van hul amptelike lisensie.
10.4 Ledegeld is nie terugbetaalbaar nie.
10.5 Enige lid wat in gebreke bly om ledegeld of enige ander skuld aan die klub te betaal binne die tydsbestek wat die komitee daarvoor neergelê het, sal geag word nie van goeie naam en faam te wees nie en sal nie toegelaat word om die regte van lidmaatskap te geniet tot tyd en wyl sodanige skuld vereffen is nie.
 
11 DISSIPLINE
11.1 Die komitee het die reg en plig om te alle tye die goeie orde in die klub te handhaaf. As sodanig, is hy by magte om dissipline toe te pas binne sy eie en redelike diskresie.
11.2 Sou enige lid hom op 'n onbehoorlike wyse gedra, hetsy deur die klub se goeie naam in die gedrang te bring of in stryd met die reëls van die WPA op te tree, sal die komitee die reg hê om dissiplinêre en toepaslike stappe te doen.
11.3 'n Lid wat vermoedelik oortree het, sal skriftelik in kennis gestel word van die dissiplinêre maatreels wat in die vooruitsig gestel word en sal die reg op 'n billike verhoor hê.
11.4 Sou 'n lid skuldig bevind word aan wangedrag wat atletiek skade berokken, of wat die klub of die WPA skaad, mag die komitee in sy absolute en alleendiskresie:-
11.4.1 'n mondelike of skriftelike waarskuwing rig;
11.4.2 die lid vir nie langer nie as 2 jaar skors;
11.4.3 die lid uit klubaktiwiteite ban;
11.4.4 die lid se lidmaatskap beëindig.
11.5 Versuim deur enige lid van die klub om die voorgeskrewe klubkleredrag tydens amptelike wedlope te dra kan lei tot die oplegging van 'n boete.
11.6 Enige lid wat nadelig geraak word deur 'n besluit ingevolge hierdie klousule, mag binne 7 dae ná sodanige besluit aan 'n spesiale komiteevergadering kennis gee van appèl daarteen.
11.7 Die genoemde lid mag na die WPA appelleer ná uitputting van alle interne remedies.
 
12 BESERINGS EN EISE
12.1 Atlete sluit op hul eie risiko by die klub aan en nòg die klub nòg enige van sy ampsdraers sal aanspreeklik gehou word vir enige besering of nadeel wat uit sodanige lidmaatskap mag ontstaan.
 
13 KLUBDRAG
13.1 Die klubdrag, wat slegs deur lede gedra mag word, is die volgende:-
13.1.1 'n koningsblou hardloopbroek, en
13.1.2 'n geel en wit hardloopfrokkie of geel bostuk, soos voorsien deur die klub.
 
14 GRONDWET
14.1 'n Kopie van hierdie grondwet sal te alle tye in die klub se notuleboek gehou word, en 'n afskrif sal op aanvraag aan enige lid beskikbaar gemaak word.
14.2 Nuwe lede sal 'n afskrif van die grondwet ontvang wanneer hulle by die klub aansluit.
14.3 Dit word aanvaar dat alle klublede die voorskrifte van die grondwet gelees het, dit verstaan en aanvaar, en hulle daarby neerlê.
14.4 Die grondwet mag slegs op die volgende manier gewysig word:-
14.5 'n Skriftelike voorstel, wat die presiese bewoording van die voorgestelde wysiging bevat en deur ten minste 10 volwasse lede onderteken is, moet aan 'n komiteelid beskikbaar gemaak word.
14.6 Die voorgestelde wysiging sal hanteer word as 'n mosie op die AJV, of as die agendapunt van 'n spesiale algemene vergadering.
14.7 Kennis van die voorgestelde wysiging sal gegee word ooreenkomstig die bepalings aangaande kennis van 'n AJV en spesiale algemene vergaderings.
14.8 Die grondwet mag slegs gewysig word op 'n behoorlik gekonstitueerde AJV of 'n spesiale algemene vergadering wat vir sodanige doel belê is, en met ten minste die steun van 40 volwasse lede in 'n stemming.
14.9 In die geval van 'n meningsverskil oor die vertolking van die grondwet sal die reëling van 'n arbiter, behoorlik deur die komitee aangestel, as finaal en bindend op alle lede aanvaar word.
14.10 By aanvaarding daarvan, sal die wysiging onder die voorsitter se handtekening aangebring word op die kopie van die grondwet in die klub se notuleboek.
 
15 ONTBINDING
15.1 Sou die klub nie daarin slaag om sy oogmerke te bereik nie, sal die komitee 'n spesiale algemene vergadering byeenroep met die uitsluitende doel om te besluit of die klub sal voortbestaan.
15.2 Die klub sal slegs ontbind word indien ten minste 40 volwasse lede op 'n spesiale algemene vergadering ten gunste daarvan stem.
15.3 Sou besluit word om die klub te ontbind, sal die vergadering 'n ontvanger, wat 'n klublid mag wees of nie, aanstel om die sake van die klub af te sluit.
15.4 Sodra die ontvanger die afsluiting afgehandel het, sal die klub ophou bestaan. Enige bates wat oorbly nadat die klub se verpligtinge nagekom is, sal oorgedra word aan 'n ander organisasie met soortgelyke doelstellings en wat nie op winsbejag ingestel is nie.

Copyright © Strand Running Club 2007. All Rights Reserved.

 

Thank You to Our Sponsors: